Παραδοτέα

Τα σεμινάρια ενδυνάμωσης ικανοτήτων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς θα τους βοηθήσουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους καθώς και να εντοπίζουν έγκαιρα τους/τις μαθητές/ήτριες που διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες και καλές πρακτικές με τους/τις συναδέλφους τους, αλλά και να διευρύνουν το επαγγελματικό τους δίκτυο. Μετά την παρακολούθηση των σεμιναρίων, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να παρέχουν στήριξη στους/στις μαθητές/ήτριες που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο, καθώς και τις οικογένειές τους. Τα εν λόγω σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και την Πορτογαλία.

Η ομάδα του έργου APPLE θα δημιουργήσει έναν Οδηγό για Εκπαιδευτικούς που θα περιλαμβάνει υλικό σχετικά με το προφίλ των νέων που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο, τα αίτια που τους ωθούν σε αυτή την απόφαση και προσωπικές ιστορίες των ωφελούμενων του προγράμματος (κατόπιν λήψης ενημερωμένης συναίνεσης και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων-GDPR). Ο Οδηγός θα διατίθεται δωρεάν στις γλώσσες των εταίρων του έργου (αγγλικά, ελληνικά, ρουμανικά, ισπανικά, μακεδονικά και πορτογαλικά). Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, θα υλοποιηθούν επίσης, ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) με νέους/ες που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Κατεβάστε τον οδηγό εδώ.

Η δράση αυτή, περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την πιλοτική δοκιμή μίας διαδικτυακής πλατφόρμας για εκπαιδευτικούς, σχολεία, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και λοιπούς παράγοντες από τον χώρο της εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας του έργου APPLE θα αποτελείται από βασικό υποστηρικτικό υλικό (π.χ. ερευνητικές μελέτες, εμπειρικές πρακτικές, χρήσιμα εργαλεία κτλ.), καθώς και τους οδηγούς, το πρόγραμμα των διδακτικών ενοτήτων και μία διακρατική έκθεση. Η πλατφόρμα θα βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς να εφαρμόζουν καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους (π.χ. ανοιχτός διάλογος και φιλοσοφία για παιδιά) και να εντοπίζουν τους/τις μαθητές/ήτριες που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο.

Απώτερος σκοπός είναι να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο του έργου APPLE στρέφοντας την προσοχή των φορέων χάραξης πολιτικής, των εκπροσώπων think-tanks, των ερευνητικών ιδρυμάτων, των ακαδημαϊκών, των ακτιβιστών και των ΜΚΟ σε ένα φλέγον ζήτημα. Τα άτομα που θα συμμετάσχουν στα εργαστήρια συμβουλευτικής (consultation workshops) θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για το πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και να επισημάνουν τρόπους πρόληψης και όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εκπονηθούν συνοπτικές εκθέσεις που θα περιλαμβάνουν ειδικά σχέδια δράσης, ενώ οι ερευνητές/ήτριες του έργου APPLE θα συμμετάσχουν σε συνέδρια και θα δημοσιεύσουν άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.