Σχετικά

Η καινοτομία του έργου APPLE

Βασική επιδίωξη του έργου APPLE είναι να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευτικούς, τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τις αντίστοιχες αρχές με όλα τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να αναγνωρίζουν μαθητές/ήτριες που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το επίσημο σύστημα εκπαίδευσης και κατά συνέπεια, να περιορίσουν τον αριθμό των νέων που αποχωρούν πρόωρα από αυτό. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης ενός οδηγού για εκπαιδευτικούς και μίας διαδικτυακής πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης που θα περιλαμβάνει σύγχρονο επιστημονικό υλικό και πρακτικά εργαλεία. Ο έγκαιρος εντοπισμός των παιδιών και των νέων που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο θα δώσει τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς να αναλάβουν ενεργό δράση και να μειώσουν τον κίνδυνο ΠΕΣ. 

Το έργο APPLE στοχεύει:

Να αναπτύξει έναν οδηγό για εκπαιδευτικούς και μία διαδικτυακή πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει βασικό υποστηρικτικό υλικό (π.χ. ερευνητικές μελέτες, εμπειρικές πρακτικές, χρήσιμα εργαλεία κτλ.).

Να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και να τους/τις διευκολύνει στον εντοπισμό μαθητών/ριών που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο.

Να αναδείξει τρόπους πρόληψης της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, καθώς και όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο.

Να ευαισθητοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με τη σημασία της μείωσης και της εξάλειψης της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.

Πώς θα πετύχει το έργο APPLE τους στόχους του;

Θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει σεμινάρια ενδυνάμωσης ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς, τα οποία θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Θα διοργανώσει ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) με μαθητές/ήτριες που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο και συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς.

Θα δημιουργήσει έναν οδηγό για εκπαιδευτικούς που θα σκιαγραφεί το προφίλ των νέων που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο.

Θα αναπτύξει μία διαδικτυακή Πλατφόρμα Έγκαιρης Προειδοποίησης, η οποία θα περιλαμβάνει σύγχρονο επιστημονικό και παιδαγωγικό υλικό, εγχειρίδια, εκθέσεις και Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs).

Θα πραγματοποιήσει εργαστήρια (workshops) και θα φέρει σε επαφή φορείς χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους think-tanks και ΜΚΟ, ακτιβιστές και ερευνητές για να ανταλλάξουν μεταξύ τους σκέψεις και ιδέες και πιθανότατα να καταρτίσουν ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ΠΕΣ.